Qui no sap escriure en català? (31)

88

Regla 22 (7) – Lletres i grups de lletres

Consonants   (continuació)

M    N     NY

En general, per als que parlen bé el català, no és difícil escriure de forma correcta les consonants M, N o el dígraf NY al començament, meitat o final de paraula:

               mariner     cama     rom     nena      cantaran     nyonya     parany

Però hi ha casos de dubte on es poden aplicar les normes que segueixen.

M   (Ema) 

   S’escriu m davant de b, p (com en castellà), m i f (diferent del castellà)

timbal     camp     immens    amfibi

En castellà escriuríem tambor, campo … però  inmenso, anfibio…

Però s’escriu n davant f en el cas dels prefixos:  con-    en-    in

conferència    enfonsar    informació

Fixem-nos com dupliquen la m: immens   immaculat   gemma

   S’escriuen amb m les paraules amb el prefix circum- 

circumferència    circumloqui    circumstància…

   S’escriuen amb m:  empremta    impremta    tramvia    èmfasi    emfisema

Paraules amb mpt:

assumpte   atemptat   símptoma  temptació   sumptuós   exempt…

Paraules amb mpc,  mps,  mpt:

Assumpció       exempció       presumpció       temps      temptació

 


 

N   (Ena) 

Com hem anat dient en altres casos, l’ús de la n no sol presentar dificultats als que parlen normalment en català:

         nou   Núria   enveja   invent   oncle   pont   quinze   unça   Ramon

En alguns casos en castellà és mb i en català nv:   canvi (cambio)   recanvi

Fixem-nos com dupliquen la n:   bienni     trienni     annex     innocent

Atenció!, cal saber com s’escriuen:

conte (narració)      comte (títol nobiliari)      compte (càlcul)

 


 

El dígraf NY

En parlar de les vocals, ja vàrem veure que la i pot fer de consonant:

         noia      deia       toia     baieta…

I afegíem que en català la y només s’usa per formar el grup ny.

(Veurem més endavant que el diccionari només recull amb Y: yperita.)

És ben sabut, en canvi, que en català la Y s’usa amb N per formar el dígraf NY que representa el so que en castellà s’escriu amb Ñ.

La lletra  Ñ  en català no existeix

Per als que parlen normalment en català, l’ús del dígraf NY no té dificultat:

               nyonya      nyu      anyada      malaguanyat     capsigrany

 


 

(CONTINUARÀ)

RECORDEU QUE EL MILLOR MESTRE ÉS LLEGIR SOVINT